Loading...
 
210 6545243
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ»

 

Γενικοί όροι

Οι υποτροφίες έχουν στόχο την εμβάθυνση των υποτρόφων στη γνώση ή/και την έρευνα των ρευματικών παθήσεων.

Αφορούν μετεκπαίδευση σε σημαντικά αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού ή του εσωτερικού. Δεν αφορούν σε απλή συμμετοχή του υποτρόφου στις συμβατικές εργασίες του κέντρου αλλά στην ενασχόληση του σε εξειδικευμένα κλινικά ή ερευνητικά αντικείμενα.

Ειδικά για τα κέντρα εσωτερικού που δέχονται υποτρόφους προϋπόθεση είναι  να διατηρούν ειδικό βιβλίο εκπαιδευτικών ή/και ερευνητικών δραστηριοτήτων για κάθε υπότροφο.

Οι υποτροφίες θα πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και μέχρι 1 έτος μετά από αιτιολογημένη αίτηση.

Θα καλύπτονται τα έξοδα μετάβασης/επιστροφής  και παραμονής του υποψηφίου αλλά όχι δαπάνες σχετιζόμενες με την έρευνα του υποτρόφου (υλικά κλπ). Το ποσό της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000€ ανά μήνα ενώ τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής του δεν μπορεί να υπερβαίνουν εφάπαξ τα 250€ στην Ελλάδα, τα 350€ στην Ε.Ε. και τα 1.000€ εκτός Ευρώπης.

 

Τυπικά κριτήρια των υποψηφίων

1. Να είναι τακτικά ή επικουρικά μέλη της ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ (εδικοί ή ειδικευόμενοι).

2. Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει τα 45 έτη.

3. Να έχουν υποβάλει προς δημοσίευση τουλάχιστον μία πρωτότυπη εργασία ή άρθρο ανασκόπησης στο περιοδικό "Mediterranean Journal Rheumatology - Ελληνική Ρευματολογία" ή άλλο διεθνές ρευματολογικό περιοδικό ή να έχουν αποστείλει/παρουσιάσει τουλάχιστον μια εργασία στο Πανελλήνιο ή άλλο Διεθνές Ρευματολογικό συνέδριο.

 

Δικαιολογητικά

1) Αίτηση με βιογραφικό σημείωμα προς το ΔΣ της ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ.

2) Βεβαίωση αποδοχής του υποψηφίου στο οικείο κέντρο της  μετεκπαίδευσης.

3) Περιγραφή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού κλινικού ή ερευνητικού έργου  στο κέντρο υποδοχής.

4) Σχετική άδεια από το φορέα εργασίας του υποψηφίου στην Ελλάδα μόνο για τις περιπτώσεις όσων εργάζονται ως ειδικοί ή ειδικευόμενοι σε κρατικούς φορείς (Νοσοκομεία ΕΣΥ, Παν/κά, Στρατιωτικά κλπ).

5) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για άλλες πηγές χρηματοδότησης για το ίδιο εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο.

6) Βεβαίωση από την οικεία εφορία για τη μη τήρηση βιβλίων και στοιχείων για τους υποψηφίους οι οποίοι δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (είτε εργάζονται είτε όχι σε κρατικούς φορείς). 

 

Προκήρυξη υποτροφιών

Προκήρυξη υποτροφιών γίνεται ανά 2ετία (μία φορά στη θητεία κάθε ΔΣ) με τουλάχιστον 3μηνη προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Το συνολικό ποσό της προκήρυξης καθορίζεται από το ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ανάλογα με τα διαθέσιμα της Εταιρείας και τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις της Εταιρείας.

 

Ενδεικτικά κριτήρια επιλογής μεταξύ των υποψηφίων

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων καθώς και ο καθορισμός του ποσού της υποτροφίας για κάθε υπότροφο γίνεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα προσόντα του υποψηφίου (βιογραφικό).

2. Την ενεργό συμμετοχή του στις δραστηριότητες της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

3. Την αριστεία και αξιοπιστία του κέντρου υποδοχής.

4. Την ποιότητα και αρτιότητα του προτεινόμενου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού προγράμματος.

5. Πιθανή χρηματοδότηση του υποψηφίου από άλλες πηγές για το ίδιο έργο.

6. Πιθανές προηγούμενες υποτροφίες από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ και συμμόρφωση στους όρους της υποτροφίας.  

 

Υποχρεώσεις του υποτρόφου

1. Να αποστείλει στην ΕΡΕ - ΕΠΕΡΕ βεβαίωση από το οικείο κέντρο αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

2. Να αποστέλλει (ανά 3μηνο) στην ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ βεβαίωση συνέχισης παραμονής στο οικείο κέντρο όταν η υποτροφία είναι μεγαλύτερης διάρκειας στην περίπτωση των κέντρων εξωτερικού.

3. Να αποστέλλει (ανά 3μηνο) αντίγραφο από το ειδικό βιβλίο εκπαιδευτικών ή/και ερευνητικών δραστηριοτήτων του υποτρόφου που οφείλει να τηρείται στο κέντρο υποδοχής στην περίπτωση των κέντρων εσωτερικού.

4. Να παρουσιάσει το αντικείμενο της μετεκπαίδευσής του σε ειδική επιστημονική συνεδρία στα πλαίσια των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΡΕ – ΕΠΕΡΕ.

 

Εκταμίευση της υποτροφίας

Το εγκριθέν ποσό υποτροφίας κατατίθεται από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ ηλεκτρονικά σε τραπεζικό λογαριασμό του υποψηφίου ανά 3μηνο.

Για την κατάθεση απαιτείται:

  • Η έκδοση σχετικού τιμολογίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες (με την ανάλογη παρακράτηση φόρου και ΦΠΑ, ποσά που προστίθενται από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στο καθαρό ποσό υποτροφίας που έχει αποφασισθεί).
  • Η έκδοση απόδειξης δαπάνης από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ για όσους δεν έχουν ανοίξει βιβλία και στοιχεία στην εφορία, εργαζόμενοι ή όχι σε κρατικούς φορείς (με την ανάλογη παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, ποσά που προστίθενται από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ στο καθαρό ποσό της υποτροφίας που έχει αποφασισθεί) με υποχρέωση του υπότροφου για δήλωση των αντίστοιχων ποσών στην επόμενη φορολογική του δήλωση.

 

Δείτε τις τοποθετήσεις των μελών και εισάγετε τη δική σας

Επιστημονική Ενημέρωση

Σημαντικό επιστημονικό υλικό για την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των επιστημόνων υγείας.

Επιστημονικό Υλικό

Σημαντικό επιστημονικό υλικό, webinars, παρουσιάσεις, video, κείμενα συνεχιζόμενης ρευματολογικής εκπαίδευσης.

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Δείτε αναλυτικά τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις και τα Συνέδρια της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

Εξελίξεις στη Ρευματολογία

Επιλογή από πρόσφατες δημοσιεύσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Πρόσβαση στα διεθνή περιοδικά

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρία, στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη της, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά που σχετίζονται με την Ρευματολογία.

Developed by LogicOne