Loading...
 
210 6545243
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ»


Εισαγωγή

Η χρηματοδότηση ερευνητικών πρωτοκόλλων με βάση το καταστατικό της Εταιρείας (άρθρα 8 και 13) έχει στόχο να προωθήσει την έρευνα στον τομέα των Ρευματικών Παθήσεων  και να δώσει ευκαιρίες σε Έλληνες ερευνητές για την παραγωγή και δημοσίευση ελληνικών δεδομένων.

 

Προκήρυξη χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων προκηρύσσεται ανά 2ετία από το εκάστοτε ΔΣ της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ με βάση το διαθέσιμο ποσό για την έρευνα.

Η προκήρυξη γίνεται μέχρι την 31η  Μαΐου του πρώτου έτους της θητείας κάθε ΔΣ ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ere.gr) και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου) είναι η 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Η απόφαση του ΔΣ για τα χρηματοδοτούμενα πρωτόκολλα θα ανακοινώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους (πρώτο έτος της θητείας του ΔΣ).

Η τελική προθεσμία εκταμίευσης των ποσών που αντιστοιχούν στα χρηματοδοτούμενα πρωτόκολλα  είναι η 31 η Δεκεμβρίου του επόμενου δεύτερου έτους και τελευταία ημέρα της θητείας του ΔΣ.

 

Διαδικασία κατάθεσης και αξιολόγησης των προτάσεων

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών πρωτοκόλλων έχουν Έλληνες ρευματολόγοι μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ που εργάζονται στην Ελλάδα.

Τα κατατιθέμενα πρωτόκολλα προς έγκριση μπορούν να προέρχονται είτε από μεμονωμένους ερευνητές είτε να αφορούν συνεργατικά πρωτόκολλα με συμμετοχή περισσοτέρων του ενός ερευνητών.

Το κύριο ερευνητικό έργο πρέπει να πραγματοποιείται στη Κλινική ή Κέντρο του αιτούντος. Επιτρέπεται η διεξαγωγή εξειδικευμένων τεχνικών σε άλλο συνεργαζόμενο κέντρο του Εσωτερικού ή Εξωτερικού όπως αυτό θα περιγράφεται αναλυτικά στο κατατιθέμενο ερευνητικό πρωτόκολλο.

Οι ερευνητικές προτάσεις κατατίθενται στους υπευθύνους συντονιστές των αντίστοιχων ομάδων εργασίας (study groups), όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να αφορούν τα τα εξής κλινικά πεδία:

α) ρευματοειδής αρθρίτιδα

β) συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα

γ) οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες

δ) οστεοαρθρίτιδα και εξωαρθρικός ρευματισμός

ε) μεταβολικά νοσήματα

στ) επιδημιολογία ρευματικών νοσημάτων

ζ) απεικόνιση στα ρευματολογικά νοσήματα

η) χρόνιος πόνος

Ο υπεύθυνος συντονιστής της κάθε ομάδας εργασίας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ διενεργεί τον αρχικό έλεγχο της καταλληλότητας των προς κρίση κατατεθιμένων ερευνητικών πρωτοκόλλων και τις προωθεί στους αντίστοιχους κριτές.

Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων θα γίνεται από καταξιωμένους κριτές του εξωτερικού με γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία των προς κρίση ερευνητικών πρωτοκόλλων. Κάθε ερευνητική πρόταση θα βαθμολογείται από 0-10 με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα περιλαμβάνουν τη σημαντικότητα, την καινοτομία και το ερευνητικό περιβάλλον της ερευνητικής πρότασης συμπεριλαμβανόμενης της συνεργατικότητας. Η επιλογή των κριτών θα γίνεται από το ΔΣ της Εταιρείας μετά από εισήγηση του Προεδρείου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Όλες οι ερευνητικές προτάσεις θα κατατίθενται στα Ελληνικά συμπεριλαμβανομένης και μιας σύντομης σύνοψης του ερευνητικού πρωτοκόλλου στα Αγγλικά ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή του από κριτές του εξωτερικού. Ακριβείς οδηγίες και τα αντίστοιχα έντυπα κατάθεσης θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (www.ere.gr).

 

Διαδικασία τελικής έγκρισης

Μετά την αρχική αξιολόγησή τους από τους κριτές του εξωτερικού, ο συντονιστής της κάθε ομάδας εργασίας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, υποβάλλει τις βαθμολογημένες ερευνητικές προτάσεις στο Προεδρείο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας που απαρτίζεται από τους υπευθύνους συντονιστές των ομάδων εργασίας (άρθρο 13, παρ. 2 και 3β του Καταστατικού της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ).

Το Προεδρείο της Επιτροπής μετά από συνεδρίασή του εισηγείται προς το ΔΣ της Εταιρείας τα ερευνητικά πρωτόκολλα που θα χρηματοδοτηθούν και το επίπεδο χρηματοδότησης κάθε πρωτοκόλλου.

Το ΔΣ της Εταιρείας λαμβάνει την τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων με βάση την εισήγηση του Προεδρείου της Επιτροπής. Το ΔΣ της Εταιρείας έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την συμβουλευτική γνώμη έγκριτων ειδικών στα αντικείμενα των κατατεθειμένων ερευνητικών προτάσεων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, πριν την τελική του απόφαση (Advisory Research Committee).

 

Διαδικασία εκταμίευσης και παρακολούθησης των εγκριθέντων ερευνητικών πρωτοκόλλων

Το 50% του εγκριθέντος ποσού των ερευνητικών πρωτοκόλλων θα εκταμιεύεται άμεσα και το υπόλοιπο 50% μέχρι το τέλος του ίδιου έτους (τελευταία ημέρα θητείας του ΔΣ) μετά την αποστολή έκθεσης πρόοδου από τον/τους ερευνητές της ερευνητικής πρότασης. Οι ερευνητές των εγκριθέντων πρωτοκόλλων είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν την τελική έκθεση προόδου μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου.

Η περάτωση του ερευνητικού έργου θα πρέπει να γίνεται το αργότερο μέσα σε 6 χρόνια από την έναρξη χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών θα παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρία του Πανελληνίου Συνεδρίου Ρευματολογίας της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, ενώ σε περίπτωση δημοσίευσης σε Ελληνικό ή διεθνές περιοδικό, οι ερευνητές θα πρέπει να αναγράφουν ότι η συγκεκριμένη μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ (Research Grant from the Hellenic Rheumatology Society and Professional Association of Rheumatologists).

 

Δείτε τις τοποθετήσεις των μελών και εισάγετε τη δική σας

Επιστημονική Ενημέρωση

Σημαντικό επιστημονικό υλικό για την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των επιστημόνων υγείας.

Επιστημονικό Υλικό

Σημαντικό επιστημονικό υλικό, webinars, παρουσιάσεις, video, κείμενα συνεχιζόμενης ρευματολογικής εκπαίδευσης.

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Δείτε αναλυτικά τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις και τα Συνέδρια της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

Εξελίξεις στη Ρευματολογία

Επιλογή από πρόσφατες δημοσιεύσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Πρόσβαση στα διεθνή περιοδικά

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρία, στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη της, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά που σχετίζονται με την Ρευματολογία.

Developed by LogicOne