Loading...
 
210 6545243
 

 

 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μελών του της 8ης.12.2018)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΣΚΟΠΟΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Άρθρο 1

 1. Το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που ιδρύθηκε το έτος 1960, μετονομάζεται σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Το Σωματείο έχει έδρα το Δήμο της Αγίας Παρασκευής.
 2. Το Σωματείο έχει σφραγίδα σχήματος κυκλικού, που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά του. Η σφραγίδα αυτή έχει στο μέσο την αρχαϊκή παράσταση θεραπείας στο Αμφιαράειο Θεραπευτήριο και γύρω - γύρω τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΘΗΝΑΙ 1960».
 

Άρθρο 2

Σκοποί της Εταιρείας είναι :
α) Η μελέτη των Ρευματικών Παθήσεων για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
β) Η με κάθε κατάλληλο μέσο αξιοποίηση στον ανώτατο βαθμό της ειδικότητας της Ρευματολογίας για ωφέλεια της επιστήμης, της κοινωνίας και των αρρώστων.
γ) Η εκπόνηση, η εκτέλεση και η εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης στη Ρευματολογία.
δ) Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των γιατρών άλλων ειδικοτήτων στα θέματα της Ρευματολογίας για να είναι σε θέση και αυτοί να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στην έγκαιρη διάγνωση των Ρευματοπαθειών μεταξύ του γενικού πληθυσμού.
ε) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης και κάθε αρμοδίου για την κοινωνικοοικονομική σημασία των Ρευματοπαθειών και, σύγχρονα, η υποκίνηση του ενδιαφέροντος όλων για την απαιτούμενη συμπαράσταση στο Ρευματοπαθή και τη συμμετοχή στον Αντιρευματικό Αγώνα.
στ) Η προάσπιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της Εταιρείας αναφορικά με την άσκηση της ρευματολογίας, ενδεικτικά ενώπιον δημόσιων αρχών, ιατρικών και πάσης φύσεως λοιπών οργανισμών και ασφαλιστικών φορέων.
ζ) Η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς για τη θέσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των ρευματολόγων.
η) Η παροχή υποστήριξης και κάλυψης σε όλα τα μέλη της Εταιρείας για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. πχ επιστημονική συνδρομή και γνωμοδότηση για ιατρικά θέματα, παροχή νομικών, κλπ συμβουλών από συνεργάτες της εταιρείας.
 
Άρθρο 3
Δραστηριότητες της Εταιρείας:
 1. Τα μέλη της Εταιρείας συνέρχονται σε Γενικές (τακτικές και έκτακτες) Συνελεύσεις, ή σε δημόσιες επιστημονικές συνεδριάσεις. Σ’ αυτές τις τελευταίες ανακοινώνονται κλινικές εργασίες και πειραματικές έρευνες, επιδεικνύονται ενδιαφέροντες άρρωστοι, φάρμακα ή εργαλεία, γίνονται διαλέξεις και συζητήσεις επί επιστημονικών θεμάτων και, τέλος, κρίσεις επιστημονικών εργασιών ή ιατρικών βιβλίων.
 2. Η Εταιρεία γνωμοδοτεί επί θεμάτων σχετικών με τη Ρευματολογία, όταν της υποβάλλουν ερωτήματα η Κυβέρνηση ή άλλα αρμόδια όργανα, αλλά και με δική της πρωτοβουλία.
 3. Η Εταιρεία συνεργάζεται με τον κοινωνικό θυγατρικό της κλάδο την «Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα» [ΕΛΕΑΝΑ] και με όλες τις αναγνωρισμένες Ενώσεις και Συλλόγους Ρευματοπαθών για την επιτυχία των σκοπών του άρθρου 2, παρ. ε. 
 4. Η Εταιρεία, αν οι πόροι της το επιτρέπουν, μπορεί να εκδίδει έντυπα ή/και ηλεκτρονικά δικό της περιοδικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή να συνεργάζεται με άλλο συγγενές, με σκοπό τη δημοσίευση των επιστημονικών της εργασιών. Η λειτουργία του περιοδικού θα διέπεται από εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Η εταιρεία μπορεί να διαμορφώνει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο  ή να συμμετέχει με δικές της σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των ιατρών, των ασθενών και του κοινού σχετικά με τις ρευματικές παθήσεις.
 6. Η Εταιρεία, ανάλογα με τους πόρους της, μπορεί να αποκτήσει ιδιόκτητα γραφεία και να διατηρεί βιβλιοθήκη και αναγνωστήρια, που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τα μέλη της, αλλά και μη μέλη, ύστερα από άδεια του Προέδρου.
 7. Η Εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει σε συνεργασία με την ΕΛΕΑΝΑ και με όλες τις αναγνωρισμένες Ενώσεις και Συλλόγους Ρευματοπαθών ή άλλους σχετικούς φορείς δράσεις για την ενημέρωση του πληθυσμού και την αντιμετώπιση των ρευματικών παθήσεων.
 8. Η Εταιρεία οργανώνει Ιατρικά Συνέδρια, Συμπόσια ή Σεμινάρια στην Πρωτεύουσα ή στην Επαρχία. Επίσης, συμμετέχει σε Παγκόσμια και Διεθνή Ρευματολογικά, ή σχετικά με τη Ρευματολογία Συνέδρια με ανακοινώσεις των μελών της.
 9. Η Εταιρεία, για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών της, προσπαθεί να συμβάλλει στη βελτίωση των Ρευματολογικών Κέντρων που ήδη υπάρχουν, καθώς και στην ίδρυση νέων Μονάδων σε όλη τη χώρα.
    10. Η Εταιρεία εκπροσωπεί τους Έλληνες Ρευματολόγους και μπορεί να γίνει μέλος Ελληνικών Ιατρικών και                        Επαγγελματικών Ενώσεων, Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών, καθώς και των αντιστοίχων παγκοσμίων και                   διεθνών.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ
 
Άρθρο 4
 1. Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, επικουρικά, αντεπιστέλλοντα, επίτιμα και αρωγά μέλη.
 2. α) Τακτικό μέλος, με τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, έχει δικαίωμα να γίνει κάθε ιατρός που έχει την ειδικότητα της Ρευματολογίας, καθώς και κάθε επικουρικό μέλος, εφόσον έχει αποκτήσει και υποβάλει τον τίτλο ειδικότητας Ρευματολογίας.
β) Επικουρικό μέλος, με την ίδια διαδικασία, έχει δικαίωμα να γίνει κάθε ειδικευόμενος ρευματολόγος ιατρός.
γ) Αντεπιστέλλον μέλος, με την ίδια διαδικασία, έχει δικαίωμα να γίνει κάθε ιατρός, Έλληνας ή αλλοδαπός, ειδικότητας άλλης από τη Ρευματολογία. Κάθε όμως τακτικό ή επικουρικό μέλος που εγκαθίσταται μόνιμα στην αλλοδαπή, γίνεται αντεπιστέλλον μέλος αυτοδίκαια, χωρίς τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού. Ιατροί άλλων ειδικοτήτων πλην της ρευματολογίας που είναι ήδη μέλη της εταιρίας, αποκτούν αυτομάτως την ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος μέλους χωρίς να απαιτούνται άλλες διατυπώσεις.
δ) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται σε ένδειξη τιμής, Έλληνες ή αλλοδαποί ιατροί, ή άλλοι επιστήμονες που έχουν διαπρέψει, καθώς επίσης και φυσικά πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία.
Επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται: αα) επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαποί, που έχουν προσφέρει πολλές και εξαίρετες υπηρεσίες προς την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, ή έχουν προσφέρει πολλές και εξαίρετες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα, σχετικές με τη Ρευματολογία. Για την εκλογή των επιτίμων μελών και των επιτίμων Προέδρων δεν απαιτούνται οι όροι α, β, γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αλλά μόνον εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και η πλειοψηφία της παραγράφου 4 για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. ββ) Επίσης, Επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται, χωρίς τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού, όσοι έχουν διατελέσει Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφόσον δεν ασκούν πλέον επαγγελματική δραστηριότητα και αποδέχονται την ανακήρυξή τους. Οι επίτιμοι αυτοί Πρόεδροι δεν χάνουν την ιδιότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του τακτικού μέλους της Εταιρείας.
ε) Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει αξιόλογη οικονομική ενίσχυση στην Εταιρεία. Τα αρωγά μέλη ονομάζονται είτε απλά μέλη, είτε δωρητές, είτε ευεργέτες, είτε μεγάλοι ευεργέτες, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την πλειοψηφία της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

       3. Για την κτήση της ιδιότητας του τακτικού, του επικουρικού και του αντεπιστέλλοντος μέλους απαιτούνται τα εξής: α) Έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο, πλήρη διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλματος, σπουδές, τίτλους και επιστημονικές εργασίες.
β) Γνωστοποίηση της αίτησης προς τα τακτικά μέλη με εγκύκλιο του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Υποστήριξη της αίτησης από δύο τακτικά μέλη και υποβολή της πρότασής τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.
ε) Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία. Για τα επικουρικά μέλη όμως, που ζητούν να γίνουν τακτικά, δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αλλά μόνο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εφόσον προηγουμένως έχουν υποβάλει στο Γενικό Γραμματέα τίτλο ειδικότητας Ρευματολογίας.

    4. α) Για την εκλογή των τακτικών και των αρωγών μελών η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του μισού πλέον ενός του όλου αριθμού των τακτικών μελών που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση και έχουν δικαίωμα ψήφου.
β) Για την εκλογή των επικουρικών και των αντεπιστελλόντων μελών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4).
γ) Για την εκλογή των επιτίμων μελών και των επιτίμων Προέδρων απαιτείται πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5).
 
Άρθρο 5
 1. Ο Γενικός Γραμματέας με έγγραφό του, αναγγέλλει την εκλογή τους σε όσους εκλέχθηκαν ως μέλη τακτικά, επικουρικά ή αντεπιστέλλοντα. Με το ίδιο έγγραφο τους καλεί να εγγραφούν και να καταβάλουν τα ποσά που αφορούν στο δικαίωμα εγγραφής και στη συνδρομή.
 2. Ο Γενικός Γραμματέας, με έγγραφό του, αναγγέλλει την εκλογή τους σε όσους εκλέχθηκαν ως επίτιμοι Πρόεδροι ή επίτιμα μέλη και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους επιδίδει ιδιοχείρως, ή τους αποστέλλει σχετικό δίπλωμα, που φέρει την υπογραφή του και την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6
 1. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου περί Σωματείων και του Καταστατικού αυτού. Το δικαίωμα του εκλέγειν των τακτικών μελών μπορεί να ασκηθεί και με συστημένη επιστολή, υπό την προϋπόθεση ότι η επιστολή αυτή, με ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, θα ανοιχθεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Το δικαίωμα του εκλέγειν μπορεί να ασκείται και ηλεκτρονικά εφόσον και όταν αναπτυχθούν κατάλληλες εφαρμογές που εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Tα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους και καθήκον να συμμετέχουν σε όλες τις επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες).
 2. Τα επικουρικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά, χωρίς όμως το δικαίωμα να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Τα αντεπιστέλλοντα, επικουρικά και αρωγά μέλη έχουν τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα τακτικά και το δικαίωμα να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Εταιρείας, όταν βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς όμως το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
 
Άρθρο 7
 1. Χάνουν την ιδιότητα του τακτικού, επικουρικού ή αντεπιστέλλοντος μέλους της Εταιρείας :
α) όσοι υποβάλουν έγγραφη παραίτηση,
β) όσοι καθυστερούν τη συνδρομή τους περισσότερο από δύο (2) χρόνια,
γ) όσοι αδικαιολόγητα απουσιάζουν επανειλημμένα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας,
δ) όσοι δείχνουν συστηματική απειθαρχία ή ασέβεια προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
   2. Για τις περιπτώσεις β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρισταμένων μελών αυτής, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
    3. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ατονεί η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου,                  εφόσον,έστω και αμέσως πριν από την  έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, καταβληθούν οι καθυστερημένες                    συνδρομές.
     4. Τα μέλη που αποχωρούν ή διαγράφονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας της Εταιρείας.
     5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και εφαρμόζονται σε συνδυασμό και συνάρτηση με το άρθρο 10 του                 Καταστατικού αυτού περί πειθαρχικής εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 8
 1. Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από :
α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών της,
β) τις συνδρομές των μελών όλων των κατηγοριών,
γ) τις πωλήσεις του περιοδικού και των πρακτικών των επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας,
δ) τις έκτακτες εισφορές,
ε) τις δωρεές κάθε είδους,
στ) τις έκτακτες εισφορές και υποχρεώσεις των μελών που μπορεί να ορίζει σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας,
ζ) τα έσοδα από την οργάνωση επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων της Εταιρείας,
η) τις εισπράξεις επιχορηγήσεων από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιωτικούς Φορείς, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και λοιπούς Φορείς ημεδαπούς ή κοινοτικούς, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, και τους τόκους από καταθέσεις στα πιστωτικά Ιδρύματα.
θ) τις εισπράξεις από κάθε είδους πνευματικά, επιστημονικά και λοιπά δικαιώματα.

    2. Τα τακτικά, τα επικουρικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στην Εταιρεία το δικαίωμα εγγραφής τους στην Εταιρεία και την ετήσια συνδρομή τους κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, όπως τα ποσά αυτά ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

     3. Οι άνω συνδρομές εισπράττονται με φροντίδα του Ταμία.
     4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την, κατά την κρίση του, αύξηση ή μείωση των ποσών του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.
     5. Η καθυστέρηση καταβολής του δικαιώματος εγγραφής ή της ετήσιας συνδρομής ή της τυχόν έκτακτης εισφοράς για διάστημα περισσότερο των δώδεκα (12) μηνών, συνεπάγεται στέρηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα μέλη που καθυστερούν την καταβολή των άνω ποσών, ανακτούν τα δικαιώματά τους, εφόσον καταβάλουν την οφειλή τους μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.
   6. Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας εκάστου Διοικητικού Συμβουλίου, αφαιρουμένων των τρεχουσών φορολογικών επιβαρύνσεων που καλύπτουν το ιδιο χρονικό διάστημα (ενδεικτικά Φ.Π.Α., φόρος εισοδήματος, τέλος ακινήτων κλπ) καθώς και των λειτουργικών εξόδων της Εταιρείας, χρησιμοποιούνται: α) για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των ομάδων εργασίας της Εταιρείας και τα ερευνητικά πρωτόκολλα του άρθρου 13 του παρόντος (με ενδεικτικό ποσοστό έως 40%), β) για τη χρηματοδότηση υποτροφιών σε μέλη της Εταιρείας, τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με κριτήρια που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο (με ενδεικτικό ποσοστό έως 30%), και, γ) για τη χρηματοδότηση της Επαγγελματικής Επιτροπής (με ενδεικτικό ποσοστό έως 30%)., κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που οι πόροι που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας ενός Διοικητικού Συμβουλίου δεν επαρκούν για την κάλυψη των ανωτέρω χρηματοδοτικών αναγκών μπορεί το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και με απόφαση του να καταναλώσει μέρος του αποθεματικού για την κάλυψη των αναγκών αυτών και πάντως σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 10% του υπάρχοντος αποθεματικού συνολικά κατά τη διάρκεια της θητείας του.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 9
 1. Συγκρότηση:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 6 μέλη: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα Σύμβουλο. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται, εφ΄όσον το επιθυμούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος της Επαγγελματικής Επιτροπής και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος.
β) Κάθε δύο (2) χρόνια, το Δεκέμβριο, τα τακτικά μέλη συνέρχονται σε Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγουν απευθείας, με μυστική ψηφοφορία πέντε (5) μέλη, δηλαδή Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και Σύμβουλο.
Αυτοί αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που Πρόεδρός του γίνεται αυτόματα ο Αντιπρόεδρος του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την καθήκοντα του την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
 
       2. Αρμοδιότητες:
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
α) Διοικεί την Εταιρεία και φροντίζει με κάθε τρόπο για την επιτυχία των σκοπών της.
β) Συγκροτεί από τα μέλη του, ή και από άλλα μέλη της Εταιρείας, επιτροπές για τη μελέτη ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν, ή επιστημονικών θεμάτων, που έχουν ανάγκη ειδικής επεξεργασίας. Οι επιτροπές αυτές υποβάλλουν εκθέσεις με τα πορίσματά τους στο Διοικητικό Συμβούλιο σε χρόνο, που ορίζεται επίσης από αυτό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 12.
γ) Έχει την ευθύνη για την τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
δ) Φροντίζει για την έκδοση και διάδοση του περιοδικού της Εταιρείας, καθώς και των πρακτικών των επιστημονικών εκδηλώσεών της (Συνέδρια, Μετεκπαιδευτικά μαθήματα, Συμπόσια, Σεμινάρια κλπ.).
ε) Ενεργεί για την εγγραφή ή διαγραφή μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό.
στ) Συγκαλεί, κατά την κρίση του, εγγράφως ή τηλεφωνικώς, αλλά εγκαίρως και ενεργοποιεί τη «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ» της Εταιρείας, όποτε προκύπτει σοβαρό θέμα, επείγον ή μη, που έχει ανάγκη από ιδιαίτερη επεξεργασία και εμπειρία. Η ομάδα αυτή αποτελείται υποχρεωτικά και δικαιωματικά από όλους τους πρώην Προέδρους της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας και, όταν κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται σε σύσκεψη με τη νόμιμη απαρτία (τα μισά μέλη της συν ένα), προεδρευόμενη από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Εταιρείας και εκφράζει γνώμη για τα ερωτήματα που της τέθηκαν. Η γνώμη της ομάδας αυτής είναι συμβουλευτική και όχι υποχρεωτική για το Διοικητικό Συμβούλιο, ή τη Γενική Συνέλευση.
ζ) Διοργανώνει για λογαριασμό της Εταιρείας επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, και ενδεικτικά, μία φορά το χρόνο την εκδήλωση με τίτλο «Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας», μία φορά ανά δύο έτη τις εκδηλώσεις με τίτλους «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας» και «Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας».
η) Εκδίδει το περιοδικό της Εταιρείας και περιοδικά το Newsletter της Εταιρείας.
θ) Επεξεργάζεται και προωθεί προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού για τις ρευματικές παθήσεις
ι) Δημοσιεύει τις αποφάσεις των συνεδριάσεών του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο Διαδίκτυο.
κ) Δημιουργεί κατά την κρίση του τομείς μελέτης διαφόρων ρευματικών νοσημάτων ή υποομάδων αυτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.
κα) Εγκρίνει τη συγκρότηση των ομάδων εργασίας (study groups) του άρθρου 13 του παρόντος.
κβ) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τις εισηγήσεις της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων του άρθρου 13 του παρόντος αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα και τις υποθέσεις αστικής ή διοικητικής φύσεως, και σε περίπτωση που τις απορρίψει, τις παραπέμπει στην επόμενη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη).
κγ) Αποφασίζει κατά πλειοψηφία τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας και της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος του άρθρου 13 του παρόντος.

      3. Συνεδριάσεις:
α)Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το μήνα τουλάχιστον ή και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου του. Θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) μέλη του και  αποφασίζει για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος. Για ζητήματα που αφορούν πρόσωπο, μέλος ή όχι, η ψηφοφορία είναι μυστική. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με έγγραφη ή προφορική πρόσκληση που γίνεται 48 ώρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση. Με την πρόσκληση ανακοινώνονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Θέματα που δεν είναι στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών.
β) Αν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του το ζητήσουν, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες.

       4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :
α) Εκπροσωπεί γενικά την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση δια του Γενικού Γραμματέα, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Εταιρείας, καθώς και σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός από εκείνες που λογοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο και ακολουθούν αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Εισηγείται ο ίδιος, ή δια του Γενικού Γραμματέα, όλα τα θέματα των ημερησίων διατάξεων, φροντίζει για την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού και υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα της Εταιρείας, καθώς και τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων.
γ) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο Γενικός Γραμματέας.
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει οριστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη θέση του παίρνει αυτοδικαίως ο Αντιπρόεδρος. Αυτός, αν το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται στον πρώτο χρόνο της θητείας του κατά την οριστική αποχώρηση του Προέδρου, εξαντλεί το δικαίωμά του να γίνει Πρόεδρος του προσεχούς Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρεί όμως το δικαίωμα αυτό αν το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο της θητείας του, σύμφωνα με το παρόν άρθρο 9, παράγραφος 1.
Στις περιπτώσεις αυτές, για τη θέση του Αντιπροέδρου, που προωθείται στην Προεδρία, γίνεται εκλογή νέου Αντιπροέδρου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

       5. Ο Γενικός Γραμματέας :
α) Φυλάσσει τη σφραγίδα και τα Αρχεία της Εταιρείας.
β) Διεξάγει όλη την αλληλογραφία της Εταιρείας, αφού συμβουλευθεί σε κάθε περίπτωση τον Πρόεδρο, παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα, έντυπα, δακτυλογραφημένα ή χειρόγραφα, που στέλνονται στην Εταιρεία και τηρεί με ευθύνη του πρωτόκολλο των εγγράφων που εισέρχονται ή εξέρχονται, καθώς και το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Με εντολή του Προέδρου καλεί, με όλους τους τύπους, τα μέλη της Εταιρείας σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας, ενώ οριστική αντικατάσταση τούτου, ή όποιου άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται μετά από εκλογή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ε) Προϊσταται της Εκτελεστικής Γραμματείας της Εταιρείας.

      6. Ο Ειδικός Γραμματέας :
α) Συντάσσει και διαβιβάζει προς έγκριση τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.
β) Φροντίζει να υπογράφονται τακτικά τα πρακτικά αυτά από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του.

     7. Ο Ταμίας :
α) Φυλάσσει και είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία της Εταιρείας, καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργικότητα των ακινήτων της Εταιρείας.
β) Ο ίδιος αυτοπροσώπως, ή με εισπράκτορες της εκλογής του και με ευθύνη του για κάθε ζημία ή παράλειψη, εισπράττει κάθε τι που οφείλεται στην Εταιρεία, καθώς και τις συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής των εταίρων, με διπλότυπες αποδείξεις.
γ) Ενεργεί τις αναγκαίες πληρωμές με έγγραφη εντολή του Προέδρου.
δ) Εάν η περιουσία υπερβαίνει ορισμένο χρηματικό ποσό, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο Ταμίας οφείλει να καταθέσει αμέσως το παραπάνω ποσό σε Ελληνική Τράπεζα στο όνομα και σε λογαριασμό της Εταιρείας. Για ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα απαιτείται γραπτή εξουσιοδότηση του Προέδρου της Εταιρείας προς τον Ταμία.
ε) Στην αρχή κάθε χρόνου ο Ταμίας υποβάλλει στον Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγούμενου χρόνου, καθώς και λεπτομερή λογοδοσία για τη διαχείρισή του.
στ) Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο Ταμείου, που πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και να έχει σφραγισθεί με τη σφραγίδα της Εταιρείας. Επίσης, τηρεί οποιαδήποτε άλλα βιβλία τυχόν προβλέπονται από το Νόμο για τα Σωματεία.
ζ) Ευθύνεται προσωπικά για οποιαδήποτε δαπάνη χωρίς ένταλμα.
η) Ο Ταμίας, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τις αρχαιρεσίες, αναφέρει την κατάσταση του Ταμείου της Εταιρείας και συγχρόνως υποβάλλει εγγράφως τον ισολογισμό του χρόνου που έληξε. Ο ισολογισμός αυτός και ο απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο περί της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας όποτε του ζητηθεί.
θ) Ο Ταμίας, όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του προσωρινά, τα αναθέτει, με ευθύνη του, σε άλλο μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

      8. Ο Σύμβουλος συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη του.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
 
Άρθρο 10
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη της Εταιρείας και μπορεί να επιβάλει τις ποινές της επίπληξης και της πρόσκαιρης αποβολής, ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραπτωμάτων και των παραβάσεων του Καταστατικού αυτού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ή γενικότερα της Νομοθεσίας που ισχύει για τα Σωματεία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 7.
 2. Πειθαρχική εξουσία κατά του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό του, ή κατά των μελών του, ασκεί η Γενική Συνέλευση, που έχει την εξουσία να επιβάλει την ποινή της επίπληξης, ή της έκπτωσης από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ή ακόμα τη διαγραφή του από την Εταιρεία.
 3. α) Μέλος της Εταιρείας που τιμωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με επίπληξη ή πρόσκαιρη αποβολή, σύμφωνα με τα πιο πάνω, έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτή έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία να αποφασίσει την επικύρωση της ποινής που επέβαλε το Διοικητικό Συμβούλιο, τη μεταρρύθμισή της, ή την ακύρωσή της.
β) Σε περίπτωση όμως τιμωρίας ενός μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα, το τιμωρημένο μέλος έχει το δικαίωμα, μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση για την τιμωρία του, να προσφύγει στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εάν η τιμωρία δεν έγινε σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ή εάν δεν υπήρχαν γι’ αυτήν τόσο σοβαροί λόγοι, ώστε να τη δικαιολογούν.
γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, καταγγέλλεται από τον Πρόεδρο σε έκτακτη Γενική Συνέλευση και αυτή αποφασίζει για την αντικατάστασή του.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
Άρθρο 11
 1. Γενικές Συνελεύσεις:
α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ακόμη και για θέματα που δεν προβλέπονται στο Καταστατικό.
β) Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Όταν πρόκειται να συζητηθούν διοικητικά θέματα, ή να ληφθούν επ’ αυτών αποφάσεις, στις συνελεύσεις συμμετέχουν τα τακτικά και τα επικουρικά μέλη, ενώ όταν πρόκειται να συζητηθούν επιστημονικά θέματα συμμετέχουν όλα τα μέλη, αλλά ψηφίζουν μόνο τα τακτικά και επικουρικά μέλη.
γ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου οι ψηφοφορίες γίνονται είτε φανερές, με ονομαστική κλήση ή με ανύψωση του χεριού, είτε μυστικές με ψηφοδέλτια. Όμως, κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ή για ζητήματα που αφορούν πρόσωπα, μέλη ή μη της Εταιρείας, η ψηφοφορία γίνεται πάντα μυστική με ψηφοδέλτια.
δ) Η τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται μια φορά το χρόνο, και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τακτική Γενική Συνέλευση μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να συνδυαστεί με Πανελλήνια Συνέδρια ή Μετεκπαιδευτικά μαθήματα. Σ’ αυτή γίνεται ενημέρωση των μελών για τα όσα έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο στο χρόνο που πέρασε και για τα όσα προγραμματίζει για το χρόνο που αρχίζει. Κάθε δύο (2) χρόνια όμως, που λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση έχει εκλογικό χαρακτήρα γιατί σ’ αυτή, με μυστική ψηφοφορία, γίνονται αρχαιρεσίες για να εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, τρεις (3) μήνες πριν τη Γενική Συνέλευση,  προσκαλεί εγγράφως τα τακτικά μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα υποχρεούνται να αποστείλουν έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για το αξίωμα που προτιμούν μέχρι και δύο (2) μήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με την πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, γνωστοποιεί τα υποψήφια μέλη για τα αντίστοιχα αξιώματα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για ένα ή περισσότερα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, και μόνο τότε, προτάσεις για τις ελλείπουσες υποψηφιότητες υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε από τρίτους, απευθείας στη Γενική Συνέλευση.
Στην εκλογική Συνέλευση και κατά την έναρξή της ορίζεται ως Πρόεδρος το μεγαλύτερο σε ηλικία παριστάμενο τακτικό μέλος της Εταιρείας και, αν αυτό δεν δεχθεί, ορίζεται το αμέσως επόμενο κ.ο.κ. Αυτός που αναλαμβάνει την Προεδρία ορίζει, αμέσως δύο (2) μέλη για πρακτικογράφους και άλλα δύο (2), από τα νεότερα, για τη συγκέντρωση των ψηφοδελτίων. Στη συνέχεια γίνεται απολογισμός του Διοικητικού και Οικονομικού έργου του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί, διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ακολουθούν οι αρχαιρεσίες.
Πριν από αυτές, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναγράφει σε πίνακα τα υποψήφια μέλη για κάθε αξίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο και αναρτά. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επιβλέπει την ομαλή και αδιάβλητη ψηφοφορία, μετά το τέλος της οποίας αναγγέλλει όσους εξελέγησαν, καθώς και τον αριθμό των ψήφων που έλαβε καθένας από αυτούς. Τελικά, ο Πρόεδρος συντάσσει και προσυπογράφει, μαζί με τους πρακτικογράφους και τους ψηφοσυλλέκτες, το πρακτικό της Συνέλευσης και το παραδίδει στο Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας.
ε) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν προκύψει επείγον θέμα, ή όταν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή, ή όταν ζητηθεί εγγράφως (με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποστέλλεται προς αυτό με συστημένη επιστολή) από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των τακτικών μελών. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση για τη σύγκλησή της περιήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
στ) Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά πλέον ενός (1/2 συν 1) του συνόλου των τακτικών και των επικουρικών μελών που είναι εντάξει ταμειακώς και πάντως όχι λιγότεροι από το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των τακτικών και των επικουρικών μελών της Εταιρείας. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη αυτή Συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη μέσα στις επόμενες τρεις (3) έως δέκα (10) ημέρες, με την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη. Η δεύτερη αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Για τη διαπίστωση απαρτίας των Γενικών Συνελεύσεων που έχουν εκλογικό χαρακτήρα (εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου), συνυπολογίζονται και θεωρούνται παρόντες και όσοι από τα τακτικά και επικουρικά μέλη έχουν αποστείλει συστημένες επιστολές ή ηλεκτρονική ψήφο, σύμφωνα με το άρθρο 6 εδάφιο 1 του παρόντος.
ζ) Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι έγγραφες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και αποστέλλονται στα μέλη δέκα (10) ημέρες πριν και περιλαμβάνουν το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης, καθώς και σαφή ημερήσια διάταξη. Όσον αφορά στον αριθμό και στο περιεχόμενο των θεμάτων, σε περίπτωση έκτακτης ή επείγουσας ανάγκης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση και επιπλέον θέματα, τα οποία θα συζητηθούν από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από έγκρισή της για τη συζήτησή τους.

       2. Εξελεγκτική Επιτροπή :
α) Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά που εκλέγονται γι’ αυτό το αξίωμα την ίδια μέρα και με τον ίδιο τρόπο της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου και με την ίδια θητεία δύο (2) χρόνων. Τα τρία τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία, μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης και συντάσσεται πρακτικό που επιδίδεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε χρόνο τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την καλή διαχείριση, επιβλέπει αν τηρούνται οι νόμοι του Κράτους, οι διατάξεις του Καταστατικού και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Εχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ελέγχει την κατάσταση και το περιεχόμενο του Ταμείου οποτεδήποτε.
γ) Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 30η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους οπότε λήγει το οικονομικό έτοςκαι την υποβάλλει υποχρεωτικά στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.
δ) Δικαιούται να συγκαλεί και εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν κρίνει ότι κινδυνεύουν τα συμφέροντα της Εταιρείας.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
Άρθρο 12
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές. Έργο των Εισηγητικών Επιτροπών είναι: α) Η γνωμοδότηση σε θέματα για τα οποία οι δημόσιες αρχές, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ζητούν τη γνώμη της Εταιρείας, β) η γνωμοδότηση σε θέματα οικονομικά, διοικητικά ή άλλα, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί μείζονος σημασίας, γ) η διατύπωση γνώμης για ερευνητικές μελέτες, σχετικές με ρευματικά νοσήματα.
 2. Οι εισηγητικές επιτροπές αποτελούνται από τρία (3) μέλη που τα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και ένα από αυτά εκλέγεται εισηγητής για τη συζήτηση και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης.
 3. Η έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού πρέπει να υποβάλλεται στην προθεσμία που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζεται σε τακτική συνεδρίασή του στην οποία αποφασίζει σχετικά με φανερή ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο και αναγράφεται στα Πρακτικά.
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλαμβάνει κατά την κρίση του ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους για ειδικά θέματα (νομικά, οικονομικά ή άλλα) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επί συγκεκριμένων σημαντικών ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν την Εταιρεία.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 
Άρθρο 13
 1. Με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται ομάδες εργασίας (study groups) με ερευνητικό και εκπαιδευτικό αντικείμενο στα εξής κλινικά πεδία: α) ρευματοειδής αρθρίτιδα, β) συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα, γ) οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες, δ) οστεοαρθρίτιδα και εξωαρθρικός ρευματισμός, ε) μεταβολικά νοσήματα, στ) επιδημιολογία ρευματικών νοσημάτων, ζ) απεικόνιση στα ρευματολογικά νοσήματα η) πόνος. Αν προκύψει ανάγκη μπορεί να δημιουργηθεί και άλλη ομάδα εργασίας, με εισήγηση στο ΔΣ και απόφαση αυτού.
 2. Οι ομάδες εργασίας συγκροτούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκδήλωση ενδιαφέροντος τουλάχιστον δέκα (10) τακτικών μελών της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής αίτησης που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποστηρίζονται γραμματειακά και χρηματοδοτούνται με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. 8.6. του παρόντος). Τη συγκρότηση εκάστης ομάδας ανακοινώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και στα λοιπά τακτικά μέλη, τα οποία προσκαλεί να συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν. Σε κάθε ομάδα εργασίας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ένας υπεύθυνος συντονιστής, μετά από συμβουλευτική πρόταση των μελών της, ο οποίος παρακολουθεί και συντονίζει το έργο της και του οποίου η θητεία ανανεώνεται ανά διετία.
 3. Δημιουργούνται τρεις Επιτροπές:
α) Η Επιτροπή Επαγγελματικών Υποθέσεων με αντικείμενο τη γνωμοδότηση, εισήγηση και αυτόνομη προώθηση των επαγγελματικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ρευματολόγοι. Στην Επιτροπή συμμετέχουν όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από ξεχωριστό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το Γραμματέα της Επιτροπής και το Σύμβουλο της Επιτροπής, και τους αναπληρωτές αυτών. Το τριμελές Προεδρείο και τα αναπληρωματικά μέλη του εκλέγονται κάθε δύο έτη με ειδική διαδικασία που διενεργείται παράλληλα με τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η κατανομή των θέσεων γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των τριών εκλεγμένων συμβούλων στην πρώτη συνεδρίαση του μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου. Υποχρεωτικά τα δύο τακτικά και τα δύο αναπληρωματικά μέλη του Προεδρείου της Επιτροπής αποτελούν ρευματολόγοι που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ενώ το ένα τακτικό και το ένα αναπληρωματικό μέλος του Προεδρείου αποτελούν ρευματολόγοι που υπηρετούν σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Σε περίπτωση ύπαρξης σε ένα πρόσωπο και των δύο ιδιοτήτων, ήτοι και του υπηρετούντος σε δημόσιο νοσοκομείο και του ασκούντος ελεύθερο επάγγελμα, υπερισχύει η πρώτη εξ αυτών. Το Προεδρείο της Επαγγελματικής Επιτροπής συνέρχεται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Προέδρου του, απολαμβάνει αυτονομίας σε ό,τι αφορά στην προώθηση των επαγγελματικών ζητημάτων των ρευματολόγων και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις αποφάσεις και τις ενέργειές της. Σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα και τις υποθέσεις αστικής ή διοικητικής ή επιστημονικής φύσεως, απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προεδρείου της Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο αν σε δύο διαδοχικές συνεδρίες του δεν εγκρίνει την εισήγηση της Επαγγελματικής Επιτροπής υποχρεούται να φέρει προς συζήτηση το θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη).
β) Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Έρευνας με αντικείμενα: 1) την εκπαίδευση στη ρευματολογία, 2) την οργάνωση επιστημονικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων, 3) τα ερευνητικά πρωτόκολλα και την κατανομή των ερευνητικών επιχορηγήσεων και άλλα συναφή θέματα. Στην Επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, εφόσον το επιθυμούν. Το Προεδρείο της Επιτροπής αποτελείται από τους υπεύθυνους συντονιστές των ομάδων εργασίας της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Το Προεδρείο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας εισηγείται επί των ζητημάτων της αρμοδιότητάς του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο δέχεται ή απορρίπτει τις εισηγήσεις της Επιτροπής και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις.
γ) Η Επιτροπή Βορείου Ελλάδας με αντικείμενο την επεξεργασία, προβολή και προώθηση των ζητημάτων των μελών που ανακύπτουν στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τη δυνατότητα να οργανώσει μια Επιστημονική εκδήλωση κάθε χρόνο. Στην Επιτροπή συμμετέχουν όσα μέλη δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία). Η Επιτροπή εκπροσωπείται από ξεχωριστό Προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το Γραμματέα της Επιτροπής και το Σύμβουλο της Επιτροπής, και τους αναπληρωτές αυτών. Το τριμελές Προεδρείο και τα αναπληρωματικά μέλη του εκλέγονται κάθε δύο έτη με ειδική διαδικασία στην οποία ψηφίζουν όσα μέλη δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα και η οποία διενεργείται παράλληλα με τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η κατανομή των θέσεων του Προεδρείου γίνεται με ψηφοφορία μεταξύ των τριών εκλεγμένων συμβούλων στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου. Η Επιτροπή συνέρχεται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Προέδρου της και εισηγείται για κάθε θέμα των αρμοδιοτήτων της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο δέχεται ή απορρίπτει τις εισηγήσεις της Επιτροπής και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις.

     4. Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), δύναται να δημιουργηθούν και νέες ομάδες εργασίας (study groups) ή και νέες Επιτροπές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, με προσδιορισμένες αρμοδιότητες, ανάλογα με τις ανάγκες του κλάδου.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ
 ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
Άρθρο 14
 1. Τα μέλη που αντιπροσωπεύουν την Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία στις μόνιμες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ρευματολογικής Εταιρείας, διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ανά τετραετία με τα εξής κριτήρια : α) είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας, β) είναι γνώστες κατά προτίμηση της Αγγλικής γλώσσας, γ) έχουν εργασθεί ή κατέχουν το αντικείμενο της Επιτροπής της οποίας θα αποτελέσουν μέλη.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 
Άρθρο 15
 1. Τροποποίηση του Καταστατικού τούτου μπορεί  να γίνει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Τη σχετική απόφαση πρέπει να πάρουν τα μέλη της  Εταιρείας σε Ειδική Συνέλευση (Έκτακτη) που θα έχει συγκληθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, με τη συνήθη απαρτία του ημίσεως συν ένα (1/2 συν 1) και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στη συνέλευση που συνέρχεται για την τροποποίηση του καταστατικού δεν ισχύει η επιστολική ή η ηλεκτρονική ψήφος του αρ. 11 παρ. 1 περ. στ του παρόντος, αλλά απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με εσωτερικούς κανονισμούς που συντάσσει, αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν για τα Σωματεία.
 3. Κάθε ζήτημα που ανακύπτει, για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Σωματείων.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
Άρθρο 16
 1. Για να διαλυθεί η Εταιρεία, ή να συγχωνευθεί με άλλη επιστημονική Εταιρεία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1.
 2. Μετά τη διάλυση της Εταιρείας, τα μέλη δεν έχουν κανένα περιουσιακό δικαίωμα από αυτήν, η περιουσία δε της Εταιρείας διατίθεται για τη χορήγηση υποτροφιών σε νέους Ρευματολόγους, για τη χρηματοδότηση Ρευματολογικού περιοδικού, για τη χρηματοδότηση κλινικών και επιδημιολογικών ερευνών στη χώρα μας και για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους ρευματοπαθείς. Η μεταβίβαση της περιουσίας γίνεται σύμφωνα με το σχετικό Νόμο στους φορείς που μπορούν κατά την κρίση της τελικής Γενικής Συνέλευσης να προάγουν τις παραπάνω δραστηριότητες.
 
Άρθρο 17
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από δέκα επτά (17) άρθρα και είναι τροποποίηση προηγούμενου τροποποιημένου που εγκρίθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
 
Αθήνα, 08/12/2018
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. της 08/12/2018
Χαράλαμπος Μπερμπεριδης (υπογραφή - σφραγίδα)
…………………
…………………
  


ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 8ης.12.2018
ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
 
(Ακολουθούν ονοματεπώνυμα, υπογραφές)

Επιστημονική Ενημέρωση

Σημαντικό επιστημονικό υλικό για την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των επιστημόνων υγείας.

Επιστημονικό Υλικό

Σημαντικό επιστημονικό υλικό, webinars, παρουσιάσεις, video, κείμενα συνεχιζόμενης ρευματολογικής εκπαίδευσης.

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Δείτε αναλυτικά τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις και τα Συνέδρια της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ.

Εξελίξεις στη Ρευματολογία

Επιλογή από πρόσφατες δημοσιεύσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Πρόσβαση στα διεθνή περιοδικά

Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρία, στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη της, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά που σχετίζονται με την Ρευματολογία.

Developed by LogicOne