Loading...
 

ΕΑΡΙΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  - ΒΟΛΟΣ 1-3/6/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/06/2018

11:00-12:00
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (YEAR IN REVIEW)
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ
Προεδρείο: ∆. Πατρίκος, Αικ. Σφυρόερα

Ρευµατοειδής αρθρίτιδα
Χ. Παπαγόρας
Σπονδυλαρθρίτιδες
Ι. Αλεξίου
Νοσήµατα συνδετικού ιστού
Γκ. Κατσιφής
Οστεοπόρωση, ουρική νόσος
Θ. Τεµεκονίδης


12:00-13:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ∆ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ∆Α-Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Λ. Σακκάς, Σ. Ασλανίδης

Τελευταία δεδοµένα σχέσης βιολογικών παραγόντων και καρκίνου
∆. ∆αούσης 
Πνευµονική προσβολή: ∆ιάγνωση, πρόγνωση & θεραπευτικός χειρισµός
Θ. Καράγεωργας

13:00-14:00
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Χ. Μπερµπερίδης, Ν. Τσιφετάκη

Ασθενής µε υποψία για IgG4-RD
Π. Γεωργίου
Ασθενής µε πιθανό σύνδροµο SAPHO
Ν. Κούγκας
Ασθενής µε ηωσινοφιλική κοκκιωµάτωση µε πολυαγγειίτιδα – Νέες θεραπευτικές επιλογές
Γ. Σακελλαρίου


14:00-14:30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Χ. Μπερµπερίδης

SB4: H ετανερσέπτη από τη Biogen. Κλινικά δεδοµένα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Α. ∆ρόσος

14:30-15:00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Α. ∆ρόσος

Baricitinib (αναστολέας JAK-STAT): Επαναπροσδιορίζοντας τη θεραπευτική στρατηγική της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας
Θ. ∆ηµητρούλας

17:00-18:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑ (STATE OF THE ART)
Προεδρείο: Αχ. Γεωργιάδης, Ι. Μυριοκεφαλιτάκης

Εισαγωγή
Αχ. Γεωργιάδης
Κλινική εικόνα και ρευµατολογικές συννοσηρότητες
Σ. ∆ικαίου
Αιτιοπαθογένεια-∆ιάγνωση-∆ιαφορική ∆ιάγνωση
∆. Καρόκης
Θεραπεία
Σ. Νίκας

18:00-19:00
HIGHLIGHTS OF ANNUAL MEETING ACR 2017 (Α΄ ΜΕΡΟΣ)
Προεδρείο: ∆. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη

ΣΕΛ και αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο
Ε. Θεοδώρου
Αξονική σπονδυλαρθίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα
Σ. Νίκας
Συστηµατικές αγγείτιδες, σύνδροµο Sjogren
Ν. Μαρκέτος
Οστεοπόρωση και οστεοαρθρίτιδα
Μ. Ζακαλκά

19:30-20:30
HIGHLIGHTS OF ANNUAL MEETING ACR 2017 (Β΄ ΜΕΡΟΣ)
Προεδρείο: ∆. Βασιλόπουλος, Ε. Καταξάκη

Συστηµατικό σκληρόδερµα
Ε. Θεοδώρου
Ρευµατοειδής αρθρίτιδα
Σ. Νίκας
Μυοσίτιδες και άλλα αυτοάνοσα νοσήµατα (Νόσος Still, TRAPS κ.α.)
Ν. Μαρκέτος
∆ιάφορα άλλα ρευµατικά νοσήµατα (π.χ. ουρική νόσος, ινοµυαλγία)
Μ. Ζακαλκά

20:30-21:30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟ
Προεδρείο: ∆. Μπούµπας

Το tofacitinib ως νέα θεραπευτική επιλογή στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα
∆. ∆αούσης
Etanercept: ∆εδοµένα στη θεραπεία των σπονδυλοαρθριτίδων
Π. Κατσιµπρή

ΣΑΒΒΑΤΟ 02/06/2018

09:00-10:00
ΝΕΕΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (2017-2018)
Προεδρείο: Κ. Μποκή, Α. Λαγουδάκης

Συστάσεις (ACR) για την περι-εγχειρητική χρήση των αντιρευµατικών φαρµάκων
Θ. Τεµεκονίδης 
Συστάσεις (EULAR) για τη χρήση της απεικόνισης στις αγγειίτιδες µεγάλων αγγείων
Α. Σιάγκρη 
Συστάσεις σχετικά µε τη χρήση Biosimilars στα ρευµατικά νοσήµατα
Λ. Κουτσογεωργοπούλου


10:00-10:30
∆ΙΑΛΕΞΗ Προεδρείο: Γ. Μπερτσιάς

Νεότερες (µελλοντικές) θεραπείες στον ΣΕΛ
∆. Μπούµπας

10:30-11:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΠΟΝ∆ΥΛΑΡΘΡΙΤΙ∆ΕΣ
Προεδρείο: Ε. Σταυρόπουλος, ∆. Καρράς

Ποια η σηµασία των ΜΣΑΦ στην axSpA
∆. Ζησόπουλος
15 χρόνια βιολογικοί παράγοντες στις axSpA. Επιτεύγµατα και ανεκπλήρωτες ανάγκες
∆. Πατρίκος
15 χρόνια βιολογικοί παράγοντες στην Ψ.Α. Επιτεύγµατα και ανεκπλήρωτες ανάγκες
Α. Ηλιόπουλος

12:00-13:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Προεδρείο: Σ.-Ν. Λιόσης, Κ. Γεωργανάς

Ποιά τα δεδοµένα για τη χορήγησή τους σε ασθενείς µε ΣΕΛ, αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο και σύνδροµο Sjogren;
Γ. Μπερτσιάς
Ποιά τα δεδοµένα για τη χορήγησή τους σε ασθενείς µε σκληρόδερµα, µυοσίτιδες και αγγείτιδες;
Σ.-Ν. Λιόσης

13:00-13:30
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Γ. Βαϊόπουλος

∆ιαγνωστικός και θεραπευτικός χειρισµός ασθενών µε ρευµατικά νοσήµατα και πνευµονική υπέρταση
Θ. ∆ηµητρούλας

13:30-14:00
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: ∆. Πατρίκος

Το ταξίδι στη µητρότητα στα χρόνια φλεγµονώδη νοσήµατα
Θ. Σιµοπούλου

14:00-14:30
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Προεδρείο: Σ.-Ν. Λιόσης

Η αναστολή της IL 12/23 και η σηµασία της στη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας
Σ.-Ν. Λιόσης
Αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια του Ustekinumab σε ασθενείς µε ψωριασική αρθρίτιδα στην καθηµερινή κλινική πράξη
Γκ. Κατσιφής

17:00-17:30
∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Π. Αθανασίου

Η θέση των SYSADOA στην αντιµετώπιση της ΟΑ
Α. Κουτρούµπας

17:30-18:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Προεδρείο: Γ. Κήτας, Ι. Κουτεντάκης

Μυοκίνες, κυτοκίνες και άσκηση
Χ. ∆ελή
Άσκηση και φλεγµονή
Ι. Κουτεντάκης 
Ασθενής ή αθλητής; Ο ρόλος της άσκησης στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα
Α. Σταυρόπουλος-Καλίνογλου

19:00-19:30
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: ∆. Μπούµπας

Ανασκόπηση των νεότερων κλινικών δεδοµένων σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια της απρεµιλάστης στη ψωριασική αρθρίτιδα
Χ. Παπαγόρας

19:30-20:30
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΝ∆ΥΛΑΡΘΡΙΤΙ∆ΩΝ. Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Προεδρείο: Χ. Μπερµπερίδης

Η σηµασία της IL-17 στη στοχευµένη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας
Π. Τσατσάνη
Εµβαθύνοντας στον ρόλο της IL-17 στην αποτελεσµατική θεραπεία των ασθενών µε αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
Ε. Σπυροπούλου

ΚΥΡΙΑΚΗ 03/06/2018

09:00-11:00
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Α΄ΜΕΡΟΣ)
Προεδρείο: Α. Τζιούφας

Κλινική Ρευµατολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας
Νεαρός άντρας µε πολυαρθρίτιδα και εµπύρετο
Ε. Κουρκούνη

Ρευµατολογικό Τµήµα, ΠΓΝ Ιωαννίνων
Γυναίκα 50 ετών µε παρατεινόµενο εµπύρετο
Ε. Πέλεχας 

Ρευµατολογικό Τµήµα, ΠΓΝ Πατρών
Lupus or Devic?
Γ. Κωνσταντοπούλου

Β' Πανεπιστηµιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο
Ασθενής µε πυρετό, κεραυνοβόλο ακµή και άλγος σπονδυλικής στήλης
Κ. Κλαυδιανού 

Ρευµατολογική Κλινική, ΓΝΑ Ασκληπιείο Βούλας
Εµπύρετο αγνώστου αιτιολογίας σε ασθενή µε πνευµονική ίνωση
Σ. Κουτσοβίτη

Ρευµατολογικό Τµήµα, ΓΝΑ Ο Ευαγγελισµός
Γυναίκα 81 ετών µε οξεία ινιακή κεφαλαλγία/αυχεναλγία και σηµεία µηνιγγισµού
Μ. Καραµπέτσου

Ρευµατολογική Κλινική, ΓΝΑ Γ. Γεννηµατάς
Κοκκιωµάτωση µε πολυαγγειϊτιδα - προσβολή ΚΝΣ
Αικ. Μπαρτσέα

11:30-13:00
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Β΄ΜΕΡΟΣ)
Προεδρείο: Α. Τζιούφας

Ρευµατολογική Κλινική, ΓΝΘ Άγιος Παύλος
Τοξική επιδερµική νεκρόλυση σε ασθενή µε συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο
Π. Τσακιρίδης

Ρευµατολογική Κλινική
ΝΝΑ Ασθενής 37 ετών µε αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα και προµηκικό σύνδροµο
Π. Παναγόπουλος

Ρευµατολογική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ
Ασθενής µε ολιγοαρθρίτιδα
Ε. Κουτσαντώνη

∆' Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΑ Αττικόν
Εγκάρσια µυελίτιδα σε νεαρό άνδρα
Α. Πιέτα

Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝΑ Λαϊκό
Αµφοτερόπλευρη διόγκωση παρωτίδων σε γυναίκα 43 ετών
Ο. Αργυροπούλου

Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝΑ Λαϊκό
Άνδρας 48 ετών µε εκτεταµένη προσβολή αριστερού άνω άκρου: Ο ρόλος της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας
Ο. Αργυροπούλου

Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝΑ Λαϊκό
Αιµοφαγοκυτταρικό σύνδροµο σε γυναίκα 75 ετών µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα
Γ. Λιαντινιώτη

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
& Επαγγελματική Ένωση
Ρευματολόγων Ελλάδας

Ακολουθήστε μας:                  Linkedin.       
© 2015-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ALL RIGHTS RESERVED.